دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تماس: ۰۲۱۳۳۹۹۲۰۶۱
۰۲۱۳۳۹۹۲۰۶۲

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

High and Medium voltage fuses

Mersen high and medium voltage fuses provide short-circuit protection of transformers, distribution lines, medium voltage motors, motor controllers, and more.

فیوز AEG | فیوز آاگ | نماینده آاگ

High Voltage DIN Fuses and Fuse bases

Medium voltage UL/CSA Fuses and Fuse bases

Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and

controlgear and high-voltage systems for decades.

Mersen medium voltage fuses provide short-circuit protection of transformers,
distribution lines, medium voltage motors, motor controllers, and more.
A full complement of fuse supports, fuse disconnect switches, and
accessories are also available.

فیوز فشارقوی

فیوز فشارقوی فیوز فشارقوی فیوز فشارقوی فیوز فشارقوی فیوز های ولتاژ فیوز فشار متوسط