دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تلفن ۱: 33992061
تلفن ۲: 33992062
09121238576 دانیل ریحانی
09124388581 رایان ریحانی
واتس آپ : 09204388581
تلگرام: 09201238576
ایمیل: info@drelc.com​​​​​​​

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

انتخاب فیوز قطع سریع

انتخاب فیوز قطع سریع

اگرچه دســتورالعمل مشــخصی به جز IEC 60146-6 که در بالا نیز به آن اشــاره شــد جهت انتخاب فیوز منتشر نشــده است و بسته به ویژگیهای مدار و تأسیسات موردنظر میبایست محاسبات خاص خود را به منظور تعیین دقیق فیوز انجام داد اما چند پیشــنهاد پایه در این مبحث عنوان میگردد.

A شــدت جریان گذرنده از نیمه هادی (Isem) می بایست کمتر و یا مساوی با جریان نامی فیوز انتخابی (Inv) باشد.
Isem ≤ Inv
B اختالف پتانســیل در نیمه هادی(Usem) می بایست کمتر و یا مســاوی با ولتاژ نامی فیوز (Unv) باشد.
Usem ≤ Unv
C مشــخصهI2t فیــوز انتخابــی می بایســت از مشــخصهI2tنیمه رسانا کمتر باشد.
I2topv < I2tsem

ویژگیهای فیوز های قطع سریع
  1. انرژی قطع پایین که موجب ســرعت بیشــتر عملکرد فیوز در قطع مدار شده است
  2. هدر رفت انرژی کمتر
  3. نوع خاص مواد سرامیک بکار گرفته شده در ساخت بدنه فیوز
  4. لزوم اســتفاده از نقره خالص در المنت فیوز با ســطح مقطع حداقل ممکن
  5. نوع خاص کوارتز خالص با ریزترین ابعاد ممکن به عنوان پرکننده بدنه فیوز تا استهالک انرژی آزاد شده در زمان قطع فیوز در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد
  6. مهمتر از همه محافظت در برابر اتصال کوتاه به ویژه با مشخصه aR
سبد خرید