دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تلفن ۱: 33992061
تلفن ۲: 33992062
09121238576 دانیل ریحانی
09124388581 رایان ریحانی
واتس آپ : 09204388581
تلگرام: 09201238576
ایمیل: info@drelc.com​​​​​​​

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

ویژگیهای فیوزهای قطع سریع

  1. این فیوزها که برای حفاظت نیمه رســاناها و تضمین صحت و اطمینــان از عملکرد تأسیســات و تجهیزات بــه کار میروند از ویژگیهای زیر برخوردار میباشند.

     

  2. قطع مدار به میزان کافی ســریع است تا آسیبی به دستگاهها وارد نشود.
  3. عملکرد ســریع قطع مدار قبل از آسیب دیدن بخشهای نیمه رسانا اتفاق میافتد.
  4. قدرت قطع نامی بالا
  5. ظرفیت بالا در کلیدزنی جریان
  6. محدودیت بالای جریان DC
  7. قــوس الکتریکی(Arc) ناچیز هنگام واکنش (عملکرد فیوز به گونه ای اســت که موجب Over–Voltage غیر قابل قبول و مخرب اجزاء نیمه هادی نمیگردد.)

فیوزهای gS قابلیت حفاظت کامل هم دستگاه متشکل از نیمه هادیها و هم اتصالات مدار به صورت همزمان را دارا می باشند. همچنین میتوان از آنها برای موتورهای با سرعت متغیر،راه اندازهای نرم، سروموتورها، موتورهای DC و ســایر تجهیــزات تابلویی به منظور حفاظت مدار اتصال و اجزاء نیمه هادی استفاده نمود.
فیوزهای جدیدgS=gG+aR موجب میشوند تا فضای کمتری در تابلو اشغال شده و در نتیجه از قیمت تمام شده آن میکاهد. فیوزهای gS قادرند ضمن حفاظت کابل، از نیمه رساناهای موتورها در برابر خرابی دیودها و تریستورها و یا انفجارIGBTپیشگیری کنند. این فیوزها که بهترین حفاظت از تجهیزات الکترونیک سیمها، کابلها، اتصاالت و کلیدها از جریانهای شدید را از خود نشان دادهاند بر اساس استانداردهایIEC 60269-4 و VDE 0636 تولید شده اند.

سبد خرید